Порядок створення ОСББ-додаток 1
Ноябрь 30, 1900 

 

Додаток 1

доПорядкудержавноїреєстрації

об&lquot;єднань співвласників

багатоквартирногобудинку

Реєстраційнакартка Об&lquot;єднанняспіввласниківбагатоквартирногобудинку

Реєстраціяперереєстраціявнесеннязміндостатуту

(необхіднепідкреслити) (найменуванняоб&lquot;єднання)

Місцезнаходження_____________________

(повнаадреса)

Поштовийіндекс___________ телефон_____________ факс______________

Електроннаадреса ________________________________________________

Власник(балансоутримувач) будинку ________________________________

Датапроведенняустановчих (загальних) зборів________________________

Карткузаповнив __________________________________________________

(прізвище, ім&lquot;я, побатькові)
(
назваіномердокумента, щопосвідчуєособу)
(
адреса)                                                                     (номертелефону)

___________________ 200____ р.                  ____________________________

(підпис)

Відомостіперевірено   _____________________________________________

(підпис)                                 (ініціалитапрізвищепосадової

особиорганудержавноїреєстрації)

Датаскладенняіномеруреєстріоб&lquot;єднаньспіввласниківбагатоквартирного будинку_________________________________________________________________________

Ідентифікаційнийкодоб&lquot;єднаннязгіднозЄДРПОУ _____________________

МП

Типовийстатутоб&lquot;єднанняспіввласниківбагатоквартирногобудинкузатвердженоНаказом ДержавногокомітетуУкраїнизпитаньжитлово-комунальногогосподарства 141 від 27 серпня 2003 рокунавиконаннявимогстатті 7 ЗаконуУкраїни«Прооб&lquot;єднанняспіввласників багатоквартирногобудинку». Нижченаведенотекстзазначеноготиповогостатуту. Увиді­ленихсіримфономвставкахнаведеноможливізмінитадоповненнядотекстутиповогоста­туту, сформульованізурахуваннямпрактичногодосвідуОСББ.

 

 


Назад Печать