Позовна заява до Куйбишевського районного суду міста Донецька
Ноябрь 30, 1900 

До Куйбишевського районного суду

міста Донецька
83012 Донецька область,

місто Донецьк, вулиця Соколіна, будинок № 1

Позивач:

______________________,
Яка проживає за адресою:

00000, м. ______________, 
__________________ області,

вул. ________________________, 
буд. __________, кв. _________
Номер засобів зв’язку – (000) 000 00 00

Відповідач:

____________________, 
Юридична адреса:

00000, м. _______________________, 
___________________ області,

вул. ______________________, 
буд. ________, офіс номер ___________
Номер засобів зв’язку – (000) 000 00 00 
рр 000000000000 у

ТОВ «_______________________» 
в м. ___________________________________, 
МФО 000000 
Код ЄДРПОУ 00000000

Ціна позову:

_______________грн. _________ коп.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист прав споживачів відшкодування моральної 
та матеріальної шкодиЯ,__________________________________, (надалі Позивач) проживаю за адресою: у квартирі _________, будинка _________, по вулиці _____________________, у м. ___________________________, ______________________ області, яка належить мені на підставі (договору купівлі продажу від 19______ року.) 
«_____»___________20___року, між мною та (ЖЕКом) “________________________” (надалі Відповідач) був укладений договір про надання житлово – комунальних послуг. (який надається до позову). 
Відповідно до п. ________ зазначеного договору Відповідач зобов&lquot;язався, забезпечити надання комплексу наступних житлово – комунальних послуг: (навести перелік послуг, які зазначені у договорі). 
Відповідно до п. ________ зазначеного Договору я зобов&lquot;язався прийняти наданні послуги і щомісячно оплачувати їх у розмірі ____________грн. 00 коп. (_____________ гривень 00 копійок). Прийняті на себе зобов&lquot;язання мною виконуються належним чином, що підтверджується квитанціями. (які додаються до позову). 
Оскільки договір про надання житлово – комунальних послуг між мною та Відповідачем є таким, що відбувся та частково виконаний, я набуваю статусу споживача житлово – комунальних послуг, а Відповідач набуває статусу суб’єкта господарювання, що надає послуги. Таким чином до правовідносин, що виникли між сторонами, застосовуються також норми Закону України "Про захист прав споживачів". 
Відповідно до п.1 ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи до замовлення роботи (послуги). 
Відповідно до статті 18 Закону України “Про житлово-комунальні послуги ”, у разі порушення виконавцем умов договору, споживач має право викликати його представника для складання та підписання акта – претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Представник виконавця повинен з’явитись на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.
Наприклад - на зовнішній стіні житлового будинку були щілини по стикам панелей, через наявність яких волога при атмосферних опадах проникала у середину квартири, що викликало великі побутові незручності та від чого також погіршився стан мого здоров’я. В зв’язку із цим я зверталася до Відповідача з метою складання Акту відповідно до ст. 18 Закону України “Про житлово-комунальні послуги ”, для того, щоб надалі виконати необхідні ремонтні робити по герметизації зовнішніх між панельних швів. Однак протягом тривалого часу необхідні роботи Відповідачем не проводилися. У зв’язку з цим я від свого імені « ______» __________________20___ року уклала договір з підрядчиком на виконання послуг по герметизації зовнішніх між панельних швів, які оплатила у розмірі ____________грн. 00 коп. (_____________ гривень 00 копійок). (Що документально підтверджується і надається до позову). У такий спосіб за мої особисті кошти були проведені роботи з герметизації щілин зовнішніх панелей. Після проведення робіт, я звернулася до Відповідача з заявою про проведення заліку коштів в рахунок оплати послуг за утримання житлового будинку, але на що мені було відмовлено і запропоновано звернутися до суду. 
Відповідно статті 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства. 
Відповідно статті 610 ЦК України, передбачено що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
Відповідно до статті 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання, наступають правові наслідки встановлені договором або законом. 
Відповідно до статті 601 ЦК України передбачено, що зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічних позовних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений пред’явленням вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін. 
Відповідно до ч. 5 ст. 20 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” споживач має право на зменшення розміру плати за надані послуги у випадку їх ненадання чи надання не в повному обсязі. 
Отже, внаслідок протиправних дій Відповідача, щодо належного виконання вимог закону та умов договору, я понесла збитки майнового характеру. Тобто на проведення ремонтних робіт мною було витрачено __________________грн. 00 коп. (_____________ гривень 00 копійок), які за зазначених обставин підлягають компенсуванню. 
Слід також зазначити, що мені було завдано моральну шкоду, компенсацію якої я оцінюю у розмірі _________ грн. 00 коп., (______________ гривень 00 копійок), тобто розмір завданої мені маральної шкоди дорівнює сумі, яку мені необхідно сплатити Відповідачу за наступні _______ місяці надання житлово – комунальних послуг. 
Заподіяна мені моральна шкода виразилась у погіршенні стану мого здоров’я, яке обумовлено існуванням зазначених обставин, оскільки стан мого здоров’я значно погіршився, мені довелось звернувся в лікарню, де після обстеження був встановлений діагноз «___________________» і призначено лікування. (Зазначені обставини підтверджуються довідкою з лікарні, та квитанціями на придбання ліків які надаються до позову). 
Відповідно до п. 5 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», передбачено право споживача на відшкодування моральної шкоди у випадках, якщо шкода заподіяна здоров’ю споживача. Я вважаю, що погіршення стана мого здоров’я є прямим наслідком неправомірних дій Відповідача при неналежному виконанні договірних зобов’язань. 
Відповідно зі статтею 23 Цивільного кодексу України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, заподіяної в результаті порушення її прав, що укладається в щиросердечних стражданнях, які особа перетерпіла у зв&lquot;язку із протиправним поводженням у відношенні його самого, членів його родини або близьких родичів.
Відповідно до частини 1 статті 1167 Цивільного кодексу України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків встановлених частиною другою цієї статті.
Відповідно до частини 7 Постанови Пленуму Верховного суду України № 5 від 12.04.1996 р. "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", вирішуючи справи про захист прав споживачів, суди мають виходити з того, що відповідно до ст. 4 Закону держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів, під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб які мають право, зокрема, на захист своїх прав державою, належну якість послуг, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, а також відшкодування шкоди (збитків), завданих продукцією (послугою) неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди. 
Визначаючи розмір стягнення, суд має приймати до уваги пункт 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» із змінами внесеними згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 25.05.2001 року, розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди визначається залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Також враховується тяжкість вимушених змін у його життєвих стосунках, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд виходить із засад розумності, виваженості та справедливості.

На підставі викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 3, 5, 35, 36, 110, 119, 120, 122 ЦПК України, ст. ст. 23, 526, 601, 610, 611, 1167 ЦК України, ст. ст. 4, 15, 22, 24 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. ст. 18, 20, 21 Закону України „Про житлово-комунальні послуги ” із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 15 січня 2009 року № 882-VІ, Постановою Пленуму Верховного суду України № 5 від 12.04.1996 р. "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", Постановою Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» із змінами внесеними згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 25.05.2001 року, -


Прошу:

1. Прийняти позовну заяву до свого розгляду відповідно п. 5 ст. 110 ЦПК України, Закону України „Про захист прав споживачів ”, споживачі за власним вибором звертаються до суду за місцем свого проживання, або за місцем знаходження Відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання Договору. Жоден із цих Судів не вправі відмовити у прийнятті позовної заяви або переслати її до іншого Суду з мотивів непідсудності.

2. На підставі статті 24 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, пов’язаними з порушенням їхніх прав. Судові витрати по веденню даної справи покласти на Відповідача _______________________ у розмірі ____________грн. 00 коп. (_____________ гривень 00 копійок). (державне мито).

3. Стягнути з Відповідача на мою користь матеріальну шкоду, у розмірі ____________грн. 00 коп. (_____________ тисяч гривень 00 копійок). (згідно договору та додаткових витрат)

4. Стягнути з Відповідача на мою користь понесені мною витрати на лікування у розмірі ____ грн. 00 коп. (_________ гривень 00 коп.) (згідно квитанцій про придбання ліків).
5. Зобов&lquot;язати Відповідача провести залік коштів у розмірі – ________________ грн. 00 коп. (_______________ тисяч гривень 00 коп.) витрачених мною на проведення герметизації щілин зовнішніх панелей житлового будинку будинка _________, по вулиці _____________________, у м. ___________________________, ______________________ області в рахунок оплати послуг за утримання будинку та прибудинкової території по квартирі _______, будинка _________, по вулиці _____________________, у м. ___________________________, ______________________ області.

Перелік документів, що додаються до позовної заяви:
1. Ксерокопія паспорту на ім’я __________________________________________________. 
2. Копія позовної заяви Відповідачу. 
3. Копія договору про надання житлово – комунальних послуг №_____ від « » ________________ 20___ року.
4. Копії квитанцій про сплату житлово – комунальних послуг у кількості – прим. 
5. Копія Акту від « » ________________ 20___ року.
6. Копія заяви Відповідачу про зарахування в рахунок оплати послуг за утримання будинку та прибудинкової території.
7. Копія договору купівлі - продажу від 19______ року.
8. Довідка с лікарні про стан здоров’я .
9. Квитанції у кількості «______» - прим., про понесені витрати на лікування.
10. Копія договору та кошторис про проведення ремонтних робіт від « » ________________ 20___ року.

 

Підпис

 

Дата

 


Назад Печать