Типовий статут ОСББ
Ноябрь 30, 1900 

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

                ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

                            Н А К А З

 

                        27.08.2003  N 141

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      12 грудня 2003 р.

                                      за N 1155/8476

 

 

                Про затвердження Типового статуту

            об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного

              будинку та Типового договору відносин

     власників житлових і нежитлових приміщень та управителя

 

 

     Відповідно до  пункту  4  статті  30  Закону   України   "Про

об&lquot;єднання   співвласників   багатоквартирного   будинку"  від  29

листопада 2001 року N 2866-III ( 2866-14 ) Н А К А З У Ю:

 

     1. Затвердити   Типовий   статут   об&lquot;єднання   співвласників

багатоквартирного  будинку  та  Типовий договір відносин власників

житлових і нежитлових приміщень та управителя (додаються).

 

     2. Підготувати   Державному   комітету   України   з   питань

житлово-комунального  господарства разом з Фондом державного майна

України спільний наказ про визнання  таким,  що  втратив чинність,

спільний наказ Державного комітету України по житлово-комунальному

господарству    та Фонду державного  майна  України  від  05.04.96

N 28/389 ( z0214-96, z0215-96 ) "Про затвердження Типового статуту

об&lquot;єднання (товариства) співвласників багатоквартирного будинку та

Положення про порядок державної реєстрації  об&lquot;єднань  (товариств)

співвласників    багатоквартирних   будинків,   зареєстрованих   у

Міністерстві юстиції України 05.05.96 за N 214/1239, 215/1240".

 

     3. Управлінню  експлуатації  житлового  фонду   (В.М.Кірюшин)

подати  наказ  у  встановленому  порядку  в  Міністерство  юстиції

України для державної реєстрації.

 

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника

Голови Комітету Лотоцького О.Б.

 

 Голова Комітету                                        Г.М.Семчук

 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Держжитлокомунгоспу

                                      України

                                      27.08.2003 N 141

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      12 грудня 2003 р.

                                      за N 1155/8476

 

 

                          ТИПОВИЙ СТАТУТ

        об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку

 

                 1. Загальні положення, назва та

                   місцезнаходження об&lquot;єднання

 

     1.1. Об&lquot;єднання   співвласників   багатоквартирного   будинку

(далі - об&lquot;єднання, ОСББ) "__________________" створено власниками

                           (назва об&lquot;єднання)

 

квартир та/або    приміщень  багатоквартирного     будинку N _____

(далі - житловий      комплекс)  на   вулиці ___________________ в

                                               (назва вулиці)

 

місті _____________ відповідно до Закону України "Про   об&lquot;єднання

      (назва міста)

 

співвласників багатоквартирного  будинку" або шляхом реорганізації

житлово-будівельного кооперативу "__________________",   створення

                                   (назва кооперативу)

 

якого затверджено   рішенням   відповідного    органу    місцевого

самоврядування ___________________________________________________

                     (назва органу місцевого самоврядування)

 

м. _______________ від "___" _________ 20__ року N _____, і є його

   (назва  міста)

 

правонаступником.

 Місцезнаходження об&lquot;єднання: Україна, ___________________________

                                          (адреса об&lquot;єднання)

 

 Назва об&lquot;єднання:

 Об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку "___________".

 

     1.2. Діяльність об&lquot;єднання регулюється Законом  України  "Про

об&lquot;єднання  співвласників  багатоквартирного будинку",  Цивільним,

Житловим, Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими

актами та цим Статутом.

 

     1.3. Власники  квартир,  житлових  і   нежитлових   приміщень

зобов&lquot;язані  виконувати  вимоги  чинного  законодавства України та

Статуту об&lquot;єднання,  який розробляється на підставі цього Типового

статуту   і   затверджується  рішенням  установчих  зборів  членів

об&lquot;єднання.

 

     1.4. Об&lquot;єднання є юридичною особою з моменту видачі свідоцтва

про  державну  реєстрацію,  має  самостійний  баланс,  рахунки   в

банківських  установах,  печатку  з  власним найменуванням та інші

необхідні реквізити.

 

     1.5. Об&lquot;єднання може здійснювати господарську діяльність  для

забезпечення  власних  потреб  безпосередньо  або шляхом укладання

договорів з фізичними чи юридичними особами.

 

     1.6. Об&lquot;єднання є неприбутковою організацією і не має на меті

одержання прибутку для його розподілу між членами об&lquot;єднання.

 

     1.7. Об&lquot;єднання відповідає за своїми зобов&lquot;язаннями коштами і

майном  об&lquot;єднання,  від  свого  імені набуває майнові і немайнові

права та обов&lquot;язки,  виступає позивачем та  відповідачем  у  суді.

Об&lquot;єднання  не  несе відповідальності за зобов&lquot;язання його членів,

як  і  члени  не   несуть   відповідальності   за   зобов&lquot;язаннями

об&lquot;єднання.

 

     1.8. Майно об&lquot;єднання утворюється з:

     - майна,  переданого  йому членами об&lquot;єднання у власність;

     - одержаних доходів;

     - іншого   майна,   набутого  на  підставах,  не  заборонених

законом.

 

                  2. Мета створення, завдання та

                  предмет діяльності об&lquot;єднання

 

     2.1. Метою створення об&lquot;єднання є забезпечення  захисту  прав

його членів,  відповідно до пункту 11.1 цього Типового статуту, та

дотримання   ними   обов&lquot;язків   щодо   належного   утримання   та

використання  неподільного і загального майна житлового комплексу,

забезпечення  своєчасного  надходження  коштів  для  сплати   всіх

платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

 

     2.2. Завданням та предметом діяльності об&lquot;єднання є:

     - належне утримання будинку та прибудинкової території;

     - забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на

володіння та користування спільним майном членів об&lquot;єднання;

     - забезпечення   сприяння   членам   об&lquot;єднання  в  отриманні

житлово-комунальних   та   інших   послуг   належної   якості   за

обгрунтованими   цінами   та  виконання  ними  своїх  зобов&lquot;язань,

пов&lquot;язаних з діяльністю об&lquot;єднання;

     - здійснення   господарської   діяльності   для  забезпечення

власних потреб.

 

     2.3. Об&lquot;єднання має право,  відповідно  до  законодавства  та

Статуту, шляхом скликання загальних зборів:

     - створювати  органи  управління  та   визначати   умови   їх

діяльності та оплати;

     - приймати  рішення  щодо  надходження  та   витрати   коштів

об&lquot;єднання;

     - визначати  порядок  утримання,  експлуатації   та   ремонту

неподільного і загального майна відповідно до Статуту;

     - встановлювати   розміри   платежів   і    внесків    членів

об&lquot;єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

     - виключати  зі  свого  складу  членів  об&lquot;єднання,  які   не

виконують своїх обов&lquot;язків;

     - брати на баланс майно об&lquot;єднання;

     - для   виконання  статутних  завдань  здійснювати  необхідну

господарську діяльність у порядку, визначеному законом.

 

     2.4. Доручати   правлінню  в  межах  повноважень,  визначених

статутом:

     - визначати підрядника,  укладати договори про управління  та

експлуатацію,  обслуговування  і ремонт майна з будь-якою фізичною

або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;

     - здійснювати  контроль  за  своєчасною  сплатою  внесків  та

платежів;

     - ініціювати скликання загальних зборів;

     - захищати права,  представляти законні інтереси власників  в

органах  виконавчої  влади і органах місцевого самоврядування,  на

підприємствах,  в установах та організаціях  незалежно  від  форми

власності;

     - за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень,

які   не   є  членами  об&lquot;єднання,  використовувати  приміщення  в

житловому комплексі для потреб органів управління об&lquot;єднання.

 

     2.5. Для  забезпечення  виконання  власниками приміщень своїх

обов&lquot;язків об&lquot;єднання має право:

     - робити членам об&lquot;єднання попередження  про  порушення  ними

статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

     - вимагати відшкодування збитків,  завданих  неподільному  та

загальному  майну  об&lquot;єднання з вини власника або інших осіб,  які

користуються його власністю;

     - вимагати   своєчасної  та  у  повному  обсязі  сплати  всіх

установлених Законом та Статутом  об&lquot;єднання  платежів,  зборів  і

внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного

і ремонтного фондів;

     - звертатись  до  суду  з  позовом про звернення стягнення на

майно  власників  приміщень,  які   відмовляються   відшкодовувати

завдані  збитки,  своєчасно  та  у  повному  обсязі сплачувати всі

встановлені  законодавством  та  Статутом  об&lquot;єднання  платежі   і

внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;

     - виступати засновником  (учасником)  товариств  з  обмеженою

відповідальністю.

 

     2.6. Об&lquot;єднання зобов&lquot;язане:

     - забезпечувати   належний   санітарний,   протипожежний    і

технічний  стан  неподільного  та  загального  майна,  що належить

членам об&lquot;єднання;

<p class="MsoNor


Назад Печать