Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"
Листопад 30, 1900 

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

                   від 13 квітня 2011 р. N 466

                               Київ

 

Деякі питання виконання

підготовчих і будівельних робіт

 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити такі, що додаються:

 

     Порядок виконання підготовчих робіт;

 

     Порядок виконання будівельних робіт;

 

     перелік об&lquot;єктів, будівництво яких здійснюється після подання

повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

 

     2. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

     3. Міністерствам,  іншим центральним органам виконавчої влади

привести  власні  нормативно-правові  акти  у відповідність з цією

постановою.

 

 

     Прем&lquot;єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

 

     Інд. 70

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 13 квітня 2011 р. N 466

 

                             ПОРЯДОК

                   виконання підготовчих робіт

 

 

     1. Цей Порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт.

 

Підготовчі роботи - роботи з  підготовки  земельної  ділянки,

влаштування   огородження   будівельного  майданчика  та  знесення

будівель  і  споруд,  порушення  елементів  благоустрою  в   межах

відведеної  земельної  ділянки під забудову,  вишукувальні роботи,

роботи із спорудження тимчасових виробничих та  побутових  споруд,

необхідних   для   організації   і   обслуговування   будівництва,

улаштування під&lquot;їзних шляхів,  складування будівельних матеріалів,

підведення  тимчасових  інженерних  мереж,  а  також  з  винесення

інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

 

     2. Підготовчі роботи  можуть  виконуватися  замовником  після

отримання документа,  що посвідчує право власності чи користування

земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання

Державній     архітектурно-будівельній     інспекції     або    її

територіальному органу (далі - Інспекція) повідомлення про початок

виконання  підготовчих  робіт,  крім винесення інженерних мереж та

видалення  зелених   насаджень,   або   отримання   зареєстрованої

декларації про початок виконання підготовчих робіт.

 

     Виконання підготовчих  робіт  у межах будівельного майданчика

не потребує отримання замовником  та  генеральним  підрядником  чи

підрядником інших документів дозвільного характеру.

 

     3. Підготовчі   роботи   з   винесення  інженерних  мереж  та

видалення зелених  насаджень  можуть  виконуватися  замовником  за

наявності   зареєстрованої   декларації   про   початок  виконання

будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

 

     4. Контроль  за  виконанням  підготовчих  робіт  здійснюється

Інспекцією.

 

       Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

 

     5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім

винесення  інженерних  мереж  та  видалення   зелених   насаджень,

готується  замовником  за  формою згідно з додатком 1 та подається

замовником (його уповноваженою особою) особисто  або  надсилається

рекомендованим  листом  з  описом вкладення не пізніше ніж за один

календарний  день  до  початку  виконання  підготовчих  робіт   до

Інспекції за місцезнаходженням об&lquot;єкта будівництва.

 

У разі  коли  право  на  будівництво  об&lquot;єкта передано іншому

замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника  (якщо

підготовчі  роботи  виконуються  без залучення субпідрядників) або

осіб,  відповідальних  за  проведення  авторського  і   технічного

нагляду,   чи   відповідальних  за  виконання  підготовчих  робіт,

замовник  протягом  трьох  робочих   днів   подає   до   Інспекції

повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.

 

     Виконання підготовчих  робіт  без  подання  повідомлення  про

зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт  не  може

продовжуватися.

 

     6. Замовник зобов&lquot;язаний протягом семи календарних днів з дня

подання  до   Інспекції   повідомлення   про   початок   виконання

підготовчих  робіт  письмово  поінформувати  про  це також місцеву

держадміністрацію   або   орган   місцевого   самоврядування    за

місцезнаходженням  об&lquot;єкта будівництва,  а також державні органи у

сфері пожежної та техногенної безпеки.

 

                      Реєстрація декларації

             про початок виконання підготовчих робіт

 

     7. Реєстрація  декларації  про  початок виконання підготовчих

робіт (далі - декларація) здійснюється з дотриманням вимог  Закону

України "Про  дозвільну  систему у сфері господарської діяльності"

( 2806-15 ).

 

     Декларація приймається    в     дозвільному     центрі     за

місцезнаходженням об&lquot;єкта.

 

     Реєстрацію декларації       проводить       Інспекція      за

місцезнаходженням об&lquot;єкта на безоплатній основі.

 

     8. Замовник  (його  уповноважена  особа)  заповнює  і   подає

особисто  або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до

Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

 

Уразі подання декларації до дозвільного центру  він  передає

її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

 

     Один примірник   декларації   після   проведення   реєстрації

повертається замовнику,  другий - залишається в Інспекції,  яка її

зареєструвала.

 

     Замовник згідно   із   законом   відповідає   за  повноту  та

достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

 

     9. Інспекція протягом п&lquot;яти робочих днів з дня надходження до

неї  декларації перевіряє повноту даних,  зазначених у декларації,

та реєструє її.

 

     10. Зареєстрована  декларація  не  дає  право  на   виконання

будівельних робіт.

 

     11. У  разі  коли декларація подана чи оформлена з порушенням

установлених   вимог,   Інспекція   повертає   її   замовнику    з

обґрунтуванням  причин  повернення  у  строк,  передбачений для її

реєстрації.

 

     12. Після  усунення  недоліків,  що   спричинили   повернення

декларації,  замовник  може  повторно  звернутися до Інспекції для

реєстрації декларації.

 

     13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або  не

повернула  її  в  установлений  строк,  заявник  набуває  право на

виконання підготовчих робіт на одинадцятий  робочий  день  з  дня,

коли  декларація  повинна була бути зареєстрована чи повернута.  У

такому разі декларація вважається зареєстрованою.

 

     14. У разі коли право на будівництво об&lquot;єкта передано  іншому

замовнику  або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо

підготовчі роботи виконуються без  залучення  субпідрядників)  або

осіб,   відповідальних  за  проведення  авторського  і  технічного

нагляду,  чи  відповідальних  за  виконання   підготовчих   робіт,

замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка

зареєструвала  декларацію,  з  повідомленням  про  зміну  даних  у

зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

 

     Повідомлення про  зміну  даних  у  зареєстрованій  декларації

складається  у  двох  примірниках.  Один   примірник   зазначеного

повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї

є  невід&lquot;ємною  частиною  зареєстрованої  декларації,   а   другий

залишається у замовника.

 

     Виконання підготовчих  робіт  без подання такого повідомлення

не може продовжуватися.

 

     15. Замовник зобов&lquot;язаний протягом семи  календарних  днів  з

дня  реєстрації  декларації або з дня отримання права на виконання

підготовчих робіт відповідно до пунктів  13  і  14  цього  Порядку

письмово   поінформувати   місцеву   держадміністрацію  або  орган

місцевого самоврядування за місцезнаходженням об&lquot;єкта будівництва,

а  також  державні  органи у сфері пожежної та техногенної безпеки

про початок виконання підготовчих робіт.

 

<p class=&q


Back Друк