Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
Листопад 30, 1900 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                   від 26 липня 2006 р. N 1010

                               Київ

 

           Про затвердження Порядку формування тарифів

            на послуги з вивезення побутових відходів

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 297 ( 297-2007-п ) від 27.02.2007

           N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }

 

 

     Відповідно до    статті    31     Закону     України     "Про

житлово-комунальні послуги"  ( 1875-15 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

 

     Затвердити Порядок формування тарифів на послуги з  вивезення

побутових відходів, що додається.

 

     Прем&lquot;єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

 

     Інд. 21

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 26 липня 2006 р. N 1010

 

                             ПОРЯДОК

                  формування тарифів на послуги

                  з вивезення побутових відходів

 

 

                       I. Загальні питання

 

     1. Цей  Порядок  визначає  механізм  формування  тарифів   на

послуги з вивезення побутових відходів (далі - послуги).

 

     До послуг належать операції поводження з побутовими відходами

(збирання,  зберігання,  перевезення,  перероблення,   утилізація,

знешкодження та захоронення),  що здійснюються у населеному пункті

згідно з правилами благоустрою,  затвердженими  органом  місцевого

самоврядування.

 

     2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

 

     витрати із   здійснення   капітальних   вкладень  -  витрати,

пов&lquot;язані з будівництвом,  реконструкцією,  модернізацією основних

фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають

амортизації згідно із законодавством;

 

     економічно обґрунтовані   плановані   витрати   -    витрати,

планування  яких  здійснюється  з  дотриманням  вимог  стандартів,

нормативів,  норм технологічних регламентів,  а також  вимог  щодо

надання  послуг  визначеної  кількості  та  якості  з  урахуванням

економічних і природно-кліматичних особливостей регіону;

 

     операційна діяльність - основна діяльність підприємства, крім

інвестиційної та фінансової;

 

     повна планована собівартість послуг - економічно обґрунтовані

плановані  витрати  підприємства,  що  бере  участь  у  здійсненні

операцій  поводження з побутовими відходами (далі - підприємство),

включаючи витрати з  операційної  діяльності,  фінансові  витрати,

пов&lquot;язані  з  основною  діяльністю;  {  Абзац  п&lquot;ятий  пункту 2 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від

08.07.2009 }

 

     планована   виробнича   собівартість   послуг   з   вивезення

побутових відходів - прямі матеріальні витрати,  прямі  витрати  з

оплати  праці,  інші  прямі  витрати,  змінні загальновиробничі та

постійні   розподілені   загальновиробничі   витрати;  {  Пункт  2

доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від

08.07.2009 }

 

     тарифи  на  послуги  -  грошовий  вираз  витрат  із збирання,

зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, знешкодження та

захоронення  1  куб.  метра  або  1  тонни  (за наявності вагового

обладнання)  побутових відходів, розрахований на основі економічно

обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку

та податку на додану вартість. { Абзац сьомий пункту 2 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  692  (  692-2009-п  ) від

08.07.2009 }

 

     2-1.  Витрати,  які  не  включаються  до  валових  витрат або

перевищують визначені Законом України "Про оподаткування  прибутку

підприємств" розміри, не включаються до розрахунку тарифів.

{  Порядок  доповнено  пунктом  2-1  згідно  з Постановою КМ N 692

( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }

 

     2-2.   Нормування   витрат   і  втрат  ресурсів  здійснюється

відповідно до галузевих нормативів.

{  Порядок  доповнено  пунктом  2-2  згідно  з Постановою КМ N 692

( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }

 

                II. Формування  тарифів на послуги

 

     3. Формування  тарифів  на послуги підприємством здійснюється

відповідно  до  річних  планів   надання   послуг   і   економічно

обґрунтованих планованих витрат,  визначених на підставі державних

і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних

розрахунків та кошторисів,  ставок податків і зборів (обов&lquot;язкових

платежів) та цін у планованому періоді,  встановлених на  підставі

прогнозних індексів цін підприємства.

 

     4. Річний  план надання послуг розробляється окремо за кожною

операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного

та   прогнозованого   обсягів   надання   послуг   з   урахуванням

техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:

 

     зміна обсягів  надання  послуг  в   результаті   економічного

розвитку населеного пункту, підвищення вимог щодо якості послуг;

 

     підвищення рівня    технологічного   процесу   поводження   з

побутовими відходами, заміна амортизованого обладнання, здійснення

заходів    щодо    автоматизації   та   механізації   виробництва,

застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

 

     підвищення рівня організації виробництва та умов  організації

праці   шляхом  удосконалення  операційно-виробничого  планування,

систем     управління,     матеріально-технічного     забезпечення

господарської діяльності.

 

     5. Планування  витрат  для  включення їх до повної планованої

собівартості послуг за кожною операцією  поводження  з  побутовими

відходами   здійснюється   з   урахуванням  витрат  з  операційної

діяльності,  фінансових витрат,  пов&lquot;язаних з основною діяльністю.

{  Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }

 

     До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

 

     планована  собівартість  реалізованих  послуг; { Абзац третій

пункту  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  692  (  692-2009-п ) від

08.07.2009 }

 

     адміністративні витрати,  витрати  із  збуту  послуг  та інші

операційні витрати.

 

     6. Планування   витрат    здійснюється    із    застосуванням

нормативного  методу  на підставі державних і галузевих нормативів

використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і

розцінок  з  оплати  праці,  нормативів  витрат  з  управління  та

обслуговування виробництва.

 

     Витрати, об&lquot;єктивне нормування яких неможливе,  плануються  з

урахуванням   економічно   обґрунтованих   планованих   витрат  за

попередній рік,  прогнозу індексів цін підприємства та на підставі

планованих кошторисів.

 

     Планування  витрат  з  оплати  праці працівників підприємства

здійснюється за переліком  витрат  з  оплати  праці,  наведеним  у

додатку, з урахуванням колективного договору та з дотриманням норм

і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими

(регіональними)  угодами.  {  Абзац  третій  пункту  6  в редакції

Постанови КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }

 

     7. Калькулювання    собівартості    послуг   здійснюється   у

розрахунку на рік.

 

     8.  Тарифи на послуги визначаються окремо за кожною операцією

поводження  з побутовими відходами та за видами побутових відходів

(тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі).

{  Пункт  8  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 692

( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }

 

             III. Повна планована собівартість послуг

 

     9.   До  планованої  собівартості  послуг  включаються  прямі

матеріальні  витрати,  прямі  витрати  з  оплати праці, інші прямі

витрати,   змінні   загальновиробничі   та   постійні  розподілені

загальновиробничі     витрати     і     нерозподілені     постійні

загальновиробничі витрати.

{  Пункт  9  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 692

( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }

 

     10. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати,

пов&lquot;язані з використанням:

 

     палива та електроенергії. Такі витрати визначаються на основі

діючих  цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси,  але не вище

цін,  що склалися на  відповідному  ринку.  У  розрахунку  витрат,

пов&lquot;язаних   з   використанням  електроенергії  для  технологічних

потреб,  також враховуються витрати на зумовлену  електромагнітною

незбалансованістю     електроустановок    технологічно    шкідливу

циркуляцію  електроенергії  між  джерелами  електропостачання   та

приймачами   змінного  електричного  струму    разі  відсутності

приладів обліку величина її потужності визначається відповідно  до

нормативів);

 

     матеріалів, запасних   частин,   купованих   комплектувальних

виробів,  напівфабрикатів  та  інших  матеріальних  ресурсів   для

забезпечення   технологічного  процесу  (витрати  визначаються  на

основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) на

них з виключенням вартості зворотних відходів).

 

     11. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

 

     витрати з&nb


Back Друк