Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд
Листопад 30, 1900 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

02.02.2009 N 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2009 р.

за N 377/16393

 

Про затвердження

Правил управліннябудинком, спорудою, житловим комплексомабо комплексом будинків і споруд

Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" ( 1869-15 ) та статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) Н А К А З У Ю:

1.       Затвердити Правила управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (додаються).

2.       Управлінню розвитку житлової сфери (В.М.Кірюшин) та Юридичному відділу (І.І.Крилова) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін.

3.       Управлінню розвитку житловї сфери (В.М.Кірюшин) довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4.       Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О.Б.Лотоцького.

5.       Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр О.Ю.Кучеренко

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра фінансів України                                                           І.І.Уманський

Перший заступник

Міністра економіки України                                                       С.А.Романюк

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва                                                       О.Кужель

В.о. Голови

Держспоживстандарту України                                                  С.Т.Черепков

Генеральний директор Федерації

роботодавців України                                                                  В.Грищенко

Президент Спілки орендарів

і підприємців України                                                                  Віктор Хмільовський

В.о. президента Всеукраїнської

асоціації роботодавців                                                                  В.Биковець

Перший заступник керівника

Спільного представницького

органу профспілок                                                                        Г.В.Осовий

Віце-президент Спілки підприємців

малих, середніх і приватизованих

підприємств України                                                                    Ю.М.Лозовський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства з питань

житлово-комунального

господарства України

02.02.2009 N 13

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 квітня 2009 р.

за N 377/16393

ПРАВИЛА

управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

1.                Загальні положення

1.1.             Ці Правила встановлюють порядок здійснення управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком), порядок передачі будинку в управління у разі укладення договору.

1.2.             У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Об&lquot;єкт управління (далі - об&lquot;єкт) - окремий житловий будинок, споруда або група будинків і споруд, які становлять цілісний житловий комплекс, разом з прилеглими до них прибудинковими територіями, що надається в управління.

Мешканці - власники, співвласники, наймачі, орендарі окремих житлових і нежитлових приміщень будинку, які проживають у будинку.

Послуга з управління будинком - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби власників, співвласників в ефективному управлінні належним їм майном, підтриманні об&lquot;єкта в належному технічному стані, організації забезпечення потреб мешканців об&lquot;єкта в житлово-комунальних послугах.

Управління будинком - дії, спрямовані на забезпечення сталого функціонування будинку та прибудинкової території відповідно до їх цільового призначення і збереження їх споживчих якостей, а також на організацію забезпечення потреби мешканців будинку в отриманні житлово-комунальних послуг відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Функції з управління будинком та забезпечення його належної експлуатації власники, співвласники або за їх дорученням балансоутримувач здійснюють самостійно чи через особу, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком (далі - управитель).

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значеннях відповідно до Законів України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) та "Про об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ).

1.3.             Управління будинком передбачає виконання таких функцій:

планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об&lquot;єкта, наданого в управління, та організацію забезпечення потреб мешканців об&lquot;єкта в отриманні житлово-комунальних послуг відповідно до вимог пункту 3.3 цих Правил;

ведення передбаченої законодавством звітності, а також технічної документації щодо стану, утримання та експлуатації об&lquot;єкта відповідно до вимог пункту 3.6 цих Правил;

організацію належної експлуатації та утримання об&lquot;єкта відповідно до його цільового призначення згідно з вимогами пунктів 3.7, 3.8 цих Правил;

організацію забезпечення потреб мешканців об&lquot;єкта в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з вимогами пунктів 3.9-3.11 цих Правил;

організацію роботи з мешканцями об&lquot;єкта згідно з вимогами пунктів 3.12, 3.13 цих Правил;

проведення заходів щодо енергозбереження.

1.4.             Особою, що здійснює управління будинком, є:

у разі самоуправління будинком - власники, співвласники будинку, створені ними органи, організації та об&lquot;єднання або балансоутримувач чи будь-яка інша особа, яка уповноважена від імені власників, співвласників будинку виконувати функції з управління будинком;

у разі здійснення управління будинком відповідно до договору із власниками, співвласниками усіх житлових і нежитлових приміщень об&lquot;єкта або за їх дорученням із балансоутримувачем (далі - замовник) - управитель.

Управитель визначається власниками, співвласниками або за їх дорученням балансоутримувачем у встановленому законодавством порядку.

Якщо об&lquot;єкт перебуває у спільній власності кількох співвласників, вони відповідно до своєї частки у праві спільної власності беруть участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна. Рішення щодо надання певній особі повноважень на укладення та виконання договору управління таким об&lquot;єктом приймається за згодою співвласників відповідно до законодавства.

Управитель відповідає за стале функціонування і збереження споживчих властивостей об&lquot;єкта, наданого в його управління, відповідно до його цільового призначення, а також за організацію забезпечення потреби мешканців об&lquot;єкта в отриманні житлово-комунальних послуг відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

1.5.             Для здійснення функції з управління будинком власники, співвласники можуть самостійно укласти з управителем договір (далі - договір про управління), що оформляється відповідно до законодавства, або уповноважити будь-яку іншу особу на здійснення від їх імені таких дій.

На один об&lquot;єкт може бути укладений один договір про управління.

Управитель може укладати субпідрядні договори на виконання окремих видів робіт, якщо це передбачено договором про управління.

1.6.             Фізичні особи, які безпосередньо виконують функції з управління будинком, повинні мати відповідну освіту та періодично підвищувати свою кваліфікацію.

1.7.             Для забезпечення належного функціонування і збереження споживчих властивостей об&lquot;єкта та організації забезпечення потреб мешканців об&lquot;єкта житлово-комунальними послугами відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил особа, що здійснює управління будинком, у порядку, передбаченому законодавством, укладає договори:

із мешканцями об&lquot;єкта - про надання житлово-комунальних послуг;

із виробниками - про умови надання житлово-комунальних послуг;

із виконавцями - про надання житлово-комунальних послуг (у разі якщо особа, що здійснює управління будинком, не є виконавцем цих послуг).

Особа, що здійснює управління будинком, контролює виконання таких договорів.

2.     Порядок прийняття об&lquot;єкта в управління

2.1.             Для приймання-передачі об&lquot;єкта в управління утворюється відповідна комісія у складі представників попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, власників, співвласників та особи, що буде здійснювати управління будинком.

Комісію очолює представник сторони, яка приймає.

Комісія визначає технічний стан об&lquot;єкта відповідно до вимог законодавства та складає акт приймання-передачі об&lquot;єкта в управління (з управління) (далі - акт приймання-передачі об&lquot;єкта).

Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі об&lquot;єкта, надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони - юридичної особи.

2.2.             При передачі об&lquot;єкта в управління попередній балансоутримувач чи особа, що здійснювала управління будинком, надає замовнику, а замовник передає особі, що буде здійснювати управління будинком, оригінали або належним чином завірені копії документів (у разі зберігання оригіналів документів у місцевих архівах):

щодо технічного стану об&lquot;єкта, у тому числі:

план земельної ділянки з усіма будинками та спорудами, що на ній розташовані, виготовлений відповідно до вимог Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 N 56 ( z0393-98 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23.06.1998 за N 393/2833;

паспорт об&lquot;єкта та земельної ділянки;

проектно-кошторисну документацію та виконавчі креслення на кожний будинок та споруду об&lquot;єкта;

акт технічного стану об&lquot;єкта на момент приймання-передачі;

схеми внутрішньобудинкових мереж централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізованого опалення тощо;

виконавчі креслення контурів заземлення (для споруд, які мають заземлення);

паспорти котельного господарства, котлові книги;

паспорти ліфтового господарства;

кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту;

акти технічного огляду;

журнали заявок мешканців об&lquot;єкта;

протоколи виміру опору ізоляції електромереж;

протоколи огляду системи вентиляції;

щодо бухгалтерського обліку та передбаченої законодавством звітності за об&lquot;єктом; обліку мешканців об&lquot;єкта, а також власників, співвласників окремих приміщень об&lquot;єкта, які у ньому не мешкають; правовідносин попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, з юридичними або фізичними особами у сфері надання та оплати житлово-комунальних послуг, найму, оренди та користування приміщеннями об&lquot;єкта; планових заходів за попередній та на поточний роки, необхідних для утримання об&lquot;єкта відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил та для збереження належного технічного стану будівельних елементів, конструкцій та мереж об&lquot;єкта.

2.3.             У разі відсутності документів, передбачених цим пунктом, відмітка про це робиться у акті приймання-передачі об&lquot;єкта. Відсутні документи виготовляються чи відновлюються за рахунок попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, протягом одного місяця з моменту складення акта приймання-передачі об&lquot;єкта та передаються ним особі, що буде здійснювати управління будинком, з оформленням додатку до акту приймання-передачі.

3.     Порядок здійснення управління будинком

3.1.             Протягом одного місяця з дати підписання акту приймання-передачі об&lquot;єкта в управління особа, що здійснює управління будинком, письмово повідомляє мешканців об&lquot;єкта про своє місцезнаходження, номери телефону та факсу, адресу електронної пошти, режим роботи, адреси і телефони диспетчерських, аварійних та ремонтних служб, терміни та умови укладення (переукладення) договорів про надання житлово-комунальних послуг, номер поточного банківського рахунку для внесення платежів за житлово-комунальні послуги тощо.

<p class="aCxSpLast" style="margin: 0cm;


Back Друк