Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд
Листопад 30, 1900 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
                   від 20 травня 2009 р.
N 484
                               Київ

Про затвердження Типового договору про надання
         послуг з управління будинком, спорудою, житловим
           комплексом або комплексом будинків і споруд
 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Типовий  договір  про  надання послуг з управління
будинком,  спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і
споруд, що додається.
 

     Прем&lquot;єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 21
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 20 травня 2009 р.
N 484

                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР
       про надання послуг з управління будинком, спорудою,
       житловим комплексом або комплексом будинків і споруд
 

________________________________           ____ __________ 20__ р.
(найменування населеного пункту)

__________________________________________________________________
      (власник (власники, співвласники) будинку чи окремого
             приміщення в ньому або балансоутримувач

__________________________________________________________________
   будинку - прізвище, ім&lquot;я, по батькові та паспортні дані або
                найменування і юридична адреса чи

_________________________________________________________________,
    місцезнаходження балансоутримувача та назва документа про
                         право власності,

__________________________________________________________________
                  вид, ким виданий, дата видачі)

(далі - замовник) в особі уповноваженого ним _____________________
                                              (посада, прізвище,

__________________________________________________________________
       ім&lquot;я, по батькові або найменування юридичної особи,

_________________________________________________________________,
             її місцезнаходження та юридична адреса)

який діє на підставі _____________________________________________
                     (найменування документа, вид, ким виданий,

_________________________________________________________________,
                       дата і номер видачі)

з однієї сторони, та _____________________________________________
                          (найменування та місцезнаходження

__________________________________________________________________
               підприємства, організації, установи)

в особі _____________________________________ (далі - управитель),
        (посада, прізвище, ім&lquot;я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,
               (документ, на підставі якого провадить діяльність)
з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

                         Предмет договору

     1. Управитель  зобов&lquot;язується  надавати замовникові послуги з
управління будинком,  спорудою, житловим комплексом або комплексом
будинків  і  споруд  та  об&lquot;єктів  благоустрою,  що розташовані на
прибудинкових територіях (далі - об&lquot;єкт),  для  забезпечення  його
сталого   функціонування   відповідно  до  цільового  призначення,
збереження його споживчих властивостей та організації забезпечення
потреби  власників,  співвласників,  наймачів,  орендарів  окремих
житлових і  нежитлових  приміщень  (далі  -  мешканці  об&lquot;єкта)  у
своєчасному   отриманні   житлово-комунальних  послуг  відповідної
якості  (далі  -  послуги),  а  замовник  надає  право  управителю
відраховувати  належну  йому  плату  від  загальної суми оплати за
житлово-комунальні послуги,  а також відшкодовувати здійснені  ним
необхідні витрати,  пов&lquot;язані з управлінням об&lquot;єктом, у разі, коли
управитель отримав на такі витрати письмову згоду замовника.

     2. Загальні відомості про об&lquot;єкт зазначаються в додатку 1  до
цього договору, який є його невід&lquot;ємною частиною.

     3. В   управління  передається  майно  об&lquot;єкта,  що  належить
власникам (співвласникам)  окремих  приміщень  на  праві  спільної
власності.*

_______________
     * Пункт  обов&lquot;язковий  для  виконання  у  разі,  коли  об&lquot;єкт
управління перебуває у спільній власності

     4. У разі коли  згідно  з  договором  управителю  доручається
виконання  не  всіх  функцій з управління об&lquot;єктом,  решту функцій
замовник виконує самостійно.

             Розмір і форма оплати послуг управителя

     5. Сторони  погодилися,  що  замовник   сплачує   за   надані
управителем  послуги щомісяця додатково до встановленого тарифу на
житлово-комунальні послуги ______________________________ гривень.
                                   (сума прописом)

     6. Вартість  послуги  управителя  може  бути  змінена  шляхом
укладення відповідного  договору  у  разі  високоякісного  надання
послуги   з   управління   об&lquot;єктом,   вжиття   дієвих  заходів  з
енергозбереження  та  виконання  інших  заходів  щодо   поліпшення
споживчих   властивостей  об&lquot;єкта,  а  також  в  інший  спосіб  за
домовленістю сторін.

     7. Вартість та порядок оплати  додаткових  послуг  управителя
визначається  за  погодженням  сторін  та оформляється додатковими
договорами, які є невід&lquot;ємною частиною цього договору.

                    Права та обов&lquot;язки сторін

     8. Замовник зобов&lquot;язаний:

     1) передати протягом місяця після  укладення  цього  договору
об&lquot;єкт в управління та необхідну достовірну документацію в повному
обсязі з оформленим актом прийняття-передачі об&lquot;єкта в  управління
з  управління    балансу)  згідно  з  додатком  1  (далі  -  акт
прийняття-передачі об&lquot;єкта);

     2) письмово попередити управителя про те, що об&lquot;єкт обтяжений
заставою (у разі коли в управління передається заставлений об&lquot;єкт)
та (або) сервітутом;

     3) погоджувати    річні    фінансовий,    господарський    та
перспективний  плани  управителя  протягом одного місяця з моменту
подання або внесення пропозицій щодо їх коригування.

     4) подавати  управителю  в  разі  незгоди   з   обсягами   та
очікуваною  вартістю  фінансування  окремих  заходів  обґрунтовані
письмові вказівки щодо коригування фінансового,  господарського та
перспективного планів;

     5) не  втручатися у фінансову та господарську діяльність,  що
провадиться управителем згідно з погодженими планами;

     6) погоджувати протягом трьох робочих  днів  з  дати  подання
управителем  укладений  між управителем та підрядником договір про
виконання робіт з капітального ремонту об&lquot;єкта, а також підтвердні
документи  про  фактичне  виконання  робіт  згідно  із  зазначеним
договором або подавати обґрунтовану письмову відмову;

     7) брати  участь  у  розгляді  спорів  між   управителем   та
виробниками  (виконавцями) житлово-комунальних послуг,  власниками
(співвласниками), орендарями,  наймачами  житлових  і   нежитлових
приміщень об&lquot;єкта;

     8) про   ініціювання  внесення  змін  до  договору  або  його
розірвання письмово повідомляти управителя не пізніше ніж за  один
місяць до запропонованої дати.

     9. Замовник має право:

     1) вимагати  повернення  майна  об&lquot;єкта  після закінчення дії
договору, крім об&lquot;єкта, відчуженого за його згодою;

     2) у разі виникнення претензій до управителя  подавати  їх  у
письмовій  формі протягом десяти робочих днів від дати виникнення,
а також одержувати від управителя повну та  достовірну  інформацію
про управління об&lquot;єктом;

     3) перевіряти  наявність  та правильність ведення управителем
документації,   передбаченої   правилами   управління    будинком,
спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, що
затверджуються  Мінжитлокомунгоспом  (далі  -  правила  управління
будинком);

     4) у  разі  виявлення  недоліків  повертати  на доопрацювання
управителю фінансовий, господарський та перспективний плани;

     5) здійснювати контроль за якістю надання управителем  послуг
з  управління  об&lquot;єктом у порядку,  передбаченому пунктами 12 і 13
договору;

     6) вносити  управителю  пропозиції   щодо   надання   послуг,
виконання робіт та здійснення заходів, зокрема з енергозбереження,
що не передбачені цим  договором  та  рішеннями  органу  місцевого
самоврядування;

     7) подавати пропозиції щодо внесення змін до цього договору;

     8) ініціювати  розірвання  цього  договору  у  випадках та на
умовах, що передбачені в ньому.

     10. Управитель зобов&lquot;язаний:

<p class="MsoNormal" style="text-align: left; text-indent


Back Друк