Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Листопад 30, 1900 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 20 травня 2009 р. N 529

                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР
             про надання послуг з утримання будинків
               і споруд та прибудинкових територій

________________________________       ____ _____________ 20 __ р.
(найменування населеного пункту)

__________________________________________________________________
   (найменування суб&lquot;єкта господарювання, предметом діяльності
                         якого є надання

__________________________________________________________________
 послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

в особі _________________________________________________________,
                (посада, прізвище, ім&lquot;я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,
                            (найменування документа)

затвердженого ____________________________________________________
                         (ким виданий, номер і дата)

(далі - виконавець), з однієї сторони, і _________________________

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім&lquot;я та по батькові фізичної особи

_________________________________________________________________,
                або найменування юридичної особи)

що є   власником   житлового   будинку   (гуртожитку),   власником
(наймачем) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власником
нежитлового приміщення у житловому будинку  (гуртожитку)  (далі  -
споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

                         Предмет договору

     1. Предметом цього договору є забезпечення виконавцем надання
послуг з утримання будинків і споруд  та  прибудинкових  територій
(далі -  послуги)  у  житловому  будинку  (гуртожитку) N_______ по
вул. _______________________ у __________________________________,
                                (найменування населеного пункту)

а споживачем  -  забезпечення  своєчасної  оплати  таких послуг за
встановленим тарифом у строк та  на  умовах,  що  передбачені  цим
договором.

     2. Виконавець   надає  послуги  відповідно  до  затвердженого
(погодженого) рішенням  органу  місцевого  самоврядування  тарифу,
його  структури,  періодичності  та строків надання послуг,  копія
якого додається до цього договору.

     3. Розмір  щомісячної  плати  за  надані  послуги   на   дату
укладення цього договору становить _______________________гривень.
                                          (прописом)

     4. Наявність пільг з оплати послуг __________________________
                                        (назва законодавчого акта,
                                          що передбачає пільгу)

_________________________________________________________________.
                       (відсотків прописом)

                      Оплата спожитих послуг

     5. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

     У разі застосування щомісячної системи оплати послуг  платежі
вносяться  не  пізніше  ніж  до  _____ числа місяця,  що настає за
розрахунковим.

     У разі застосування авансової системи оплати  послуг  платежі
вносяться за __________ місяців у розмірі _______________ гривень.

     6. Послуги оплачуються _____________________________________.
                           (в готівковій або  безготівковій формі)

     7. Плата вноситься на розрахунковий рахунок _________________
                                                    (банківські

__________________________________________________________________
      реквізити єдиного розрахункового центру або виконавця)

через ___________________________________________________________.
           (найменування банківської установи або виконавця)

     8. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня
в установленому законом розмірі, _____ відсотків.

     9. У  разі  ненадання  послуг  або  надання  їх  не в повному
обсязі,  відхилення  їх  кількісних  і  якісних   показників   від
нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати.

                    Права та обов&lquot;язки сторін

     10. Споживач має право на:

     1) своєчасне  отримання  послуг  належної  якості  згідно  із
законодавством;

     2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у
встановлені законодавством строки;

     3) зменшення  розміру  плати  за  надані  послуги  у  разі їх
ненадання або надання не в повному обсязі,  зниження їх  якості  у
визначеному законодавством порядку;

     4) відшкодування  збитків,  заподіяних  його  майну  та (або)
приміщенню,  шкоди,  заподіяної його життю чи  здоров&lquot;ю  внаслідок
ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

     5) своєчасне  отримання  від виконавця інформації про перелік
послуг,  структуру тарифу,  загальну суму місячного платежу, норми
споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

     6) проведення  перевірки  кількісних  та  якісних  показників
надання  послуг  в  установленому  Кабінетом   Міністрів   України
порядку;

     7) зменшення  розміру плати за перевищення строків проведення
ремонтно-профілактичних  робіт   та   отримання   компенсації   за
перевищення  встановлених  строків проведення аварійно-відбудовних
робіт у розмірі, встановленому законодавством;

     8) внесення за погодженням з виконавцем у  договір  змін,  що
впливають на розмір плати за послуги.

     11. Споживач зобов&lquot;язаний:

     1) оплачувати послуги в установлений цим договором строк;

     2) своєчасно     інформувати    виконавця    про    виявлення
несправностей  в  інженерних  мережах,  конструктивних   елементах
належного йому приміщення;

     3) дотримуватися   санітарно-гігієнічних   і    протипожежних
правил;

     4) забезпечувати    безперешкодний    доступ    представників
виконавця  за  наявності у них відповідного посвідчення до мережі,
арматури та розподільних систем з метою:

     ліквідації аварій - цілодобово;

     встановлення і  заміни  санітарно-технічного  та  інженерного
обладнання,  проведення профілактичного огляду - згідно з вимогами
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

     5) у разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати  пеню  у
розмірі, встановленому законом/договором;

     6) проводити   за  рахунок  власних  коштів  ремонт  квартири
(житлового приміщення  у  гуртожитку),  нежитлового  приміщення  у
житловому будинку (гуртожитку);

     7) своєчасно   вживати   заходів  до  усунення  пов&lquot;язаних  з
отриманням послуг неполадок, що виникли з власної вини;

     8) дотримуватися    вимог    житлового    і    містобудівного
законодавства    щодо   проведення   ремонту,   реконструкції   та
переобладнання приміщень або їх  частин,  не  допускати  порушення
законних  прав  та  інтересів  інших  учасників  відносин  у сфері
житлово-комунальних послуг;

     9) своєчасно   проводити   підготовку   квартири   (житлового
приміщення  у  гуртожитку),  нежитлового  приміщення  у  житловому
будинку (гуртожитку) та технічного обладнання  до  експлуатації  в
осінньо-зимовий період;

     10) поінформувати  у  десятиденний строк виконавця про втрату
права на пільги.

     12. Виконавець має право:

     1) вимагати від споживача дотримання вимог  правил  утримання
житлових   будинків   та   прибудинкових  територій,  експлуатації
житлових   та   нежитлових   приміщень   у    житлових    будинках
(гуртожитках),  санітарно-гігієнічних  і  протипожежних  правил та
інших  нормативно-правових  актів  у   сфері   житлово-комунальних
послуг;

     2) доступу,  зокрема  несанкціонованого,  у квартиру (житлове
приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку
(гуртожитку)   споживача   для  ліквідації  аварії  відповідно  до
встановленого     законом     порядку,     усунення      неполадок
санітарно-технічного та інженерного обладнання,  його встановлення
і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;

     3) нараховувати  у  разі  несвоєчасного  внесення  споживачем
плати   за   надані   послуги   пеню   у   розмірі,  встановленому
законом/договором;

     4) вимагати від  споживача  своєчасного  проведення  робіт  з
усунення  пов&lquot;язаних  з отриманням послуг неполадок,  що виникли з
вини споживача, або відшкодування вартості зазначених робіт;

     5) вносити за погодженням із споживачем у договір  зміни,  що
впливають на розмір плати за послуги.

     13. Виконавець зобов&lquot;язаний:

     1) забезпечувати  своєчасне  надання  послуг  належної якості
згідно із законодавством;

<p class="MsoNormal" style="text-alig


Back Друк