Зразок інвестиційного договору
Вересень 23, 2011 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР №_____


м. Київ                                                                                                           „__”_________ 2005 р.

Громадянин (громадянка) України ____________(надалі згідно тексту “Інвестор”), який (яка) народився (-лася) „ ” ________ ____ р., проживає за адресою: _____________, має паспорт (серія __, номер ______), що був виданий ____________якому (якій) присвоєний ідентифікаційний номер платника податків_________, з однієї сторони,
та
Підприємство з іноземними інвестиціями «________________» (надалі – «Забудовник»), що є юридичною особою та платником податку на прибуток з підприємств на загальних підставах згідно чинного законодавства України, в особі Директора _________________, який уповноважений на вчинення юридично значимих дій Статутом, з другої сторони,
які надалі спільно іменуються „Сторони”, а кожен окремо – „Сторона”,
намагаючись згідно із ст. 6 Цивільного кодексу врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх дійсним намірам, уклали цей Інвестиційний договір (надалі – „Договір”)
про наведене нижче:
1. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ДОГОВОРУ.
1.1. Сторони дійшли згоди, що терміни, які використовуються у Договорі, мають таке значення:
1.1.1. Акт звірки взаєморозрахунків – відповідний додаток до Договору, що є його невід’ємною частиною, який підписується у випадках виникнення необхідності в уточненні даних щодо розрахунків за Договором, як проведених, так і тих, що мають бути проведені на виконання Договору.
1.1.2. Акт прийому-передачі – підписаний Сторонами документ про передачу Інвестору Об&lquot;єкта інвестування.
1.1.3. Державна приймальна комісія – уповноважений орган на прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію відповідно до законодавства України чинного на момент такого прийняття.
1.1.4. Закріплення – здійснення Забудовником такого обліку Об’єкта інвестування, який за умови виконання Інвестором Договору підтверджує право на його отримання, а також обов’язок Забудовника не обтяжувати Об’єкт інвестування іншими зобов’язаннями.
1.1.5. Об’єкт будівництва – відповідно до Проектно-кошторисної документації житловий комплекс з торговельними приміщеннями та підземним паркінгом, будівництво якого здійснюється на перетині вулиці Генерала Жмаченка і бульвару Дарницького у Дніпровському районі м. Києва та який складається з двох житлових блоків: 25-ти поверхового та 10-ти поверхового, об’єднаних єдиним 2-х поверховим торгівельно-розважальним комплексом.
1.1.6. Об&lquot;єкт інвестування – нежитлове приміщення, тобто приміщення, яке має призначення, що відмінне від призначення житлового приміщення, і яке розташоване в Об’єкті будівництва. Детальна характеристика Об’єкта інвестування наведена в п. 3.3 Договору.
1.1.7. Проектно-кошторисна документація – сукупність затверджених у передбаченому чинним законодавством порядку необхідних документів та матеріалів для спорудження Об’єкту будівництва, у тому числі, проектні рішення, робочі креслення, кошторис тощо.
1.1.8. Роботи – комплекс робіт (проектних, будівельно-монтажних тощо), що виконується з метою спорудження Об’єкту будівництва, у тому числі Об’єкта інвестування, та подальшого введення в експлуатацію Об’єкту будівництва відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.
1.1.9. Фактична загальна площа Об’єкту інвестування – остаточна загальна площа Об&lquot;єкту інвестування, визначена згідно з даним технічного паспорту, оформленого бюро технічної інвентаризації.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. Забудовник зобов’язується організувати спорудження та забезпечити введення в експлуатацію Об’єкту будівництва, здійснити Закріплення за Інвестором Об’єкту інвестування, а також передати Інвестору Об’єкт інвестування, а Інвестор, в свою чергу, зобов’язується здійснити відповідне фінансування Об’єкту інвестування на умовах, в порядку та строки, що передбачені Договором.
2.2. Сторони погоджуються із тим, що цей Договір і, зокрема, зазначене у п. 2.1. Договору, не є підставою для виникнення між Сторонами відносин, предметом яких є спільна діяльність.
3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.
3.1. Запланований термін введення Об’єкта будівництва в експлуатацію – ІI квартал 2009 року. За умови належного і реального виконання Інвестором Договору, Забудовник передає Інвестору Об’єкт інвестування упродовж 3 (трьох) календарних місяців, що слідуватимуть за днем введення Об’єкта будівництва в експлуатацію у встановленому законодавством України порядку. Підтвердженням введення Об’єкта будівництва в експлуатацію є відповідний акт Державної приймальної комісії, підписаний представниками відповідних компетентних органів у встановленому законодавством України порядку. Підтвердженням прийому—передачі Об’єкта інвестування є Акт прийому-передачі.
3.2. Забудовник має право на продовження терміну виконання будівельних робіт за Договором у випадках:
3.2.1 порушення (невиконання або неналежного виконання) Інвестором істотних умов Договору, зокрема, умов щодо здійснення фінансування спорудження Об’єкта інвестування за Договором;
3.2.2 наявності (виникнення та дія у часі) істотних розбіжностей між проектними (очікуваними) та фактичними умовами виконання Робіт, передбачити які на дату укладення Договору Сторони не мали можливості;
3.2.3 у зв&lquot;язку з настанням і дією у часі обставин форс-мажору та/або їх наслідків, або настання випадку.
Сторони домовилися про те, що згода Інвестора на продовження терміну виконання Робіт з підстав, вказаних у п. 3.2. Договору, не потрібна.
3.3. Характеристика Об’єкту інвестування, обраного Інвестором для інвестування за Договором, відповідно до Проектно-кошторисної документації:
3.3.1 нежитлове торговельно-виставкове приміщення в 25 - поверховому будинку;
3.3.2 загальна проектна площа – ___,__ кв. м.;
3.3.3 поверх будинку – _ (____);
3.3.4 будівельні осі ___, ряди ___.
3.4. План Об&lquot;єкту інвестування визначається згідно з Проектно-кошторисною документацією з усіма змінами та доповненнями, чинною на момент введення Об’єкта будівництва в експлуатацію. При цьому Інвестор дає cвою безвідкличну згоду на внесення Забудовником змін до Проектно-кошторисної документації, якщо у зв’язку з цим не збільшується загальна проектна площа Об’єкту інвестування більш ніж на 30 кв. м.
3.5. На момент підписання Акту прийому-передачі в Об&lquot;єкті інвестування повинні бути виконані такі Роботи:
 будівельні конструкції – згідно проектно-кошторисної документації;
 заповнення віконних пройомів – металопластик;
 бетонна підготовка під підлогу;
 безпіщана виготовка стелі;
 штукатурка конструкцій з дрібноштучних матеріалів;
 виконання дверних пройомів в основних стінах та перегородках згідно проектно-кошторисної документації;
 система опалювання згідно проектно-кошторисної документації 
 система пожежегасіння та сигналізації – згідно проектно-кошторисної документації та ДБН;
 система водопостачання згідно проектно-кошторисної документації;
 система каналізації – прокладка стоків та встановлення трапів;
 монтаж систем електропостачання (електрика силова, слаботочна, система обліку) – підвід на поверх.
3.6. Забудовник за окрему плату і у порядку, визначеному відповідною додатковою угодою до Договору, укладеною між Сторонами, може виконувати додаткові Роботи.
4. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ. ЦІНА ДОГОВОРУ.
4.1. Вартість Об’єкту інвестування визначається шляхом добутку всієї кількості квадратних метрів загальної проектної площі Об’єкта інвестування, вказаної у пп. 3.3.5 Договору, на вартість одного квадратного метру Об’єкта інвестування з врахуванням коригуючого коефіцієнту, обчисленого згідно вимог Договору.
4.2. Вартість одного квадратного метру Об’єкту інвестування визначається Забудовником з врахуванням всіх тих факторів, що є визначальними при ціноутворенні на ринку нерухомості, зокрема, але не виключно: ступеня готовності Об’єкту будівництва, вартості будівельних матеріалів, вартості Робіт, норм рентабельності господарської діяльності, вимог законодавства України в частині оподаткування тощо. Вартість одного квадратного метру Об’єкту інвестування може збільшуватися лише у випадку змін в законодавстві щодо оподаткування будівництва та операцій з нерухомістю. При цьому, зміна своєчасно та у повному обсязі вже оплаченої на момент такої запланованої зміни вартості кількості квадратних метрів Об’єкта інвестування не допускається.
4.2.1. Вартість одного квадратного метру Об’єкту інвестування на дату укладання Договору становить ______ гривень, що в еквіваленті на валюту США із розрахунку 505 гривень за 100 доларів США згідно офіційного обмінного курсу, встановленого Національним банком України, дорівнює _____ доларів США. Ціна Договору на момент укладання Договору складає _________ гривень __ коп., в тому числі, ПДВ (20%) ________гривень __ коп., що в еквіваленті на валюту США із розрахунку 505 гривень за 100 доларів США згідно офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на день підписання цього Договору, дорівнює _______ доларів США. Ціна Договору не є остаточною та буде остаточно встановлена Забудовником після здійснення Інвестором остаточних розрахунків за Фактичну загальну площу Об’єкта інвестування.
4.3. Інвестор може сплатити вартість Об’єкту інвестування:
4.3.1 одним єдиним платежем у повному обсязі, отримавши знижку 5 % від ціни Договору, зазначеної в п. 4.2.1 Договору (ціна Договору у такому випадку складатиме _________ грн. __ коп. що в еквіваленті на валюту США із розрахунку 505 гривень 00 коп. за 1 долар США згідно офіційного обмінного курсу, встановленого Національним банком України, дорівнює _______ доларів __ центів США);
4.3.2 або у відповідності із графіком фінансування платежами у розмірах та строки, що передбачені Договором.
4.4. За умови обрання Інвестором такого способу оплати вартості Об’єкту інвестування, який вказаний у пп. 4.3.1 Договору, сплата ним ціни Договору, зазначеної в п. 4.2.1 Договору, у повному обсязі і одним єдиним платежем має бути здійснена у строк до 5 (п’яти) робочих днів, що слідуватимуть за днем укладення Договору. При цьому, несплата Інвестором в такому випадку зазначеного платежу є підставою для виникнення в нього обов’язків щодо здійснення фінансування будівництва за Договором згідно наведеного у п. 4.5 Договору порядку фінансування.
4.5. За умови обрання Інвестором другого способу оплати вартості Об’єкту інвестування, який вказаний у пп. 4.3.2. Договору, сплата ним вартості Об’єкту інвестування відбувається у такому порядку:
4.5.1 перерахування Інвестором на рахунок Забудовника грошових коштів у розмірі, що дорівнює не менше 30 (тридцяти) відсотків ціни Договору, зазначеної в п. 4.2.1 Договору, а саме вартості ____ кв.м. Об’єкту інвестування, упродовж 5 (п’яти) робочих днів, що слідують за днем підписання Договору;
4.5.2 сплата Інвестором решти вартості Об’єкту інвестування платежами у таких розмірах та у такі строки:
Граничний строк внесення платежу Кількість квадратних метрів Об’єкту інвестування,

                                                             вартість яких підлягає оплаті
4.5.2.1.________________________ _________________________________
4.5.2.2.________________________ _________________________________
4.5.2.3.________________________ _________________________________
4.5.2.4.________________________ _________________________________
4.5.2.5.________________________ _________________________________
4.5.2.6.________________________ _________________________________
4.5.2.7.________________________ _________________________________
4.5.2.8.________________________ _________________________________
4.5.2.9.________________________ _________________________________
4.5.2.10 _______________________ _________________________________
4.5.2.11._______________________ _________________________________
4.5.2.12._______________________ _________________________________

4.6. Сторони домовились, що сума кожного платежу, яка вноситься Інвестором згідно із Договором коригується відповідно до зміни офіційного курсу однієї гривні до одного долара США, встановленого Національним банком України на дату внесення такого платежу шляхом застосування коефіцієнту К, який розраховується за формулою:
К = Кі/Ко,
де:
Кі - офіційний курс однієї гривні до одного долара США, встановлюваний Національним банком України на дату внесення платежу Інвестором; Ко - курс однієї гривні до одного долара США, зазначений у п. 4.7 цього Договору.
Даний пункт застосовується Сторонами лише у разі, якщо Кі більше ніж Ко.
У кожному випадку, Інвестор зобов’язаний попередньо вчиненню дій, які вказані у цьому пункті Договору звернутися до Забудовника із письмовим клопотанням про надання йому інформації щодо розміру коефіцієнта К, а Забудовник зобов’язаний надати Інвестору таку інформацію у формі відповідної додаткової угоди до Договору, яка підписується Сторонами в день сплати Інвестором зазначеного платежу.
У кожному випадку застосування Забудовником коефіцієнту К Забудовник повідомляє Інвестора про розмір такого коефіцієнту і про розмір чергового платежу в рахунок оплати частини вартості Об’єкту інвестування з врахуванням зазначеного коефіцієнту шляхом надання Інвестору на підписання відповідної додаткової угоди до Договору. У кожному випадку проект додаткової угоди до Договору має бути наданий Забудовником за 5 (п’ять) календарних днів, що передуватимуть дню сплати чергового платежу згідно графіку фінансування, вказаного у Договорі.
4.7. Сторони домовились, що Ко на дату укладання цього договору дорівнює __ (____) грн. __ коп. за 1 долар США.
4.8. Датою здійснення фінансування Інвестором вважається дата зарахування коштів Інвестора на поточний рахунок Забудовника. Інвестор несе усі витрати, пов’язані з перерахуванням коштів на рахунок Забудовника.
4.9. Технічний паспорт на Об’єкт інвестування оформлюється Забудовником за рахунок Інвестора. Дані (технічна характеристика) Об’єкта інвестування можуть бути змінені за наслідками остаточної інвентаризації Об’єкта інвестування. У випадку якщо загальна площа Об&lquot;єкту інвестування, яка зазначена у Договорі, буде відрізнятись більш ніж на 0, 1 кв. м. від Фактичної загальної площі Об&lquot;єкта інвестування, Сторони проводять між собою остаточні розрахунки відповідно до статті 7 цього Договору.
5. ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТУ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.
5.1. Виключно за умови належного і реального виконання Інвестором Договору Забудовник передає йому Об’єкт інвестування упродовж 3 (трьох) календарних місяців, що слідуватимуть за днем оформлення акту Державної приймальної комісії про введення в експлуатацію Об’єкта будівництва.
5.2. Інвестор має право на вчинення юридично значимих дій щодо Об&lquot;єкта інвестування з моменту підписання Сторонами Акту прийому-передачі.
5.3. Якщо Інвестор має мотивовані зауваження щодо істотних технічних відхилень, недоробок і дефектів Об&lquot;єкту інвестування порівняно з вимогами Проектно-кошторисної документації чинної на момент введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та умовами Договору, вони зазначаються в акті, який підписується Сторонами одночасно з Актом прийому-передачі. Забудовник перевіряє обґрунтованість зауважень Інвестора та усуває виявлені технічні відхилення, недоробки та дефекти упродовж 60 днів, що слідуватимуть за днем підписання зазначених у цьому пункті Договору документів.
5.4. Оформлення та реєстрація права власності на Об&lquot;єкт інвестування здійснюється Інвестором самостійно та за власний рахунок.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
6.1. Інвестор має право:
6.1.1. вимагати належного виконання Забудовником зобов’язань згідно Договору;
6.1.2. на Закріплення за собою Об’єкту інвестування за умови здійснення своєчасної оплати на підставі Договору коштів у сумі не меншій, ніж передбачена п. 4.5.1 Договору;
6.1.3. вимагати від Забудовника передачі Об’єкту інвестування після здійснення остаточних розрахунків на підставі Фактичної загальної площі Об’єкту інвестування;
6.1.4. на запит та отримання від Забудовника інформації про стан та строки спорудження Об’єкта будівництва;
6.1.5. на оплату вартості Об’єкту інвестування одним єдиним платежем у строк та на умовах, зазначених в Договорі;
6.1.6. на заміну виключно за письмовою згодою Забудовника Об&lquot;єкту інвестування на будь-який інший, що є у наявності у Забудовника і який вільний від будь-яких обтяжень, за умови сплати Забудовнику комісійної винагороди, передбаченої пп. 6.3.5.1 Договору;
6.1.7. відступити права за Договором виключно за попередньою письмовою згодою Забудовника та за умови сплати Забудовнику комісійної винагороди, передбаченої п.6.3.5.2 Договору;
6.1.8. змінити функціональне призначення Об’єкту інвестування після підписання Акту прийому-передачі у порядку встановленому чинним законодавством.

6.2. Інвестор зобов&lquot;язується:
6.2.1. пред’являти, на вимогу Забудовника, необхідні документи, які ідентифікують його особу, підтверджують дієздатність та сімейний стан, а також оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків; надавати та заповнювати на вимогу Забудовника документи, необхідні для виконання Забудовником зобов’язань за Договором;
6.2.2. здійснити інвестування за Договором у строки та на умовах, визначених Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Забудовника;
6.2.3. оплатити витрати, пов’язані із здійсненням розрахунків за Договором;
6.2.4. на момент укладення кожної додаткової угоди до Договору надавати Забудовнику для ознайомлення оригінали платіжних доручень, що підтверджують внесення платежів і надавати можливість Забудовнику робити копії з вказаних документів та посвідчувати на вимогу Забудовника дані копії;
6.2.5. не здійснювати перепланування та переобладнання або будь-які інші роботи в Об&lquot;єкті інвестування до моменту підписання Акту прийому-передачі без попереднього письмового погодження із Забудовником; будь-які перепланування та переобладнання або будь-які інші роботи на Об&lquot;єкті інвестування, про які може клопотати Інвестор до підписання Акту прийому-передачі, здійснюються виключно Забудовником або уповноваженими ним третіми особами за додаткову оплату Інвестора, про що укладається окремий договір; при цьому, Інвестор згоден із тим, що не підлягають зміні або переносу місця розташування систем кондиціонування, вертикальних стояків санвузлів, вентиляційних каналів, вертикальних шахт; не підлягають жодній зміні архітектурні рішення фасаду (засклення балконів, винос на фасад блоків кондиціонерів, колір та оздоблення фасаду, рішення балконів та лоджій, виконання додаткових пройомів та ін.);
6.2.6. після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію Інвестор повинен підписати договір на експлуатаційне обслуговування із Забудовником або будь-якою іншою особою, яку визначить Забудовник у письмовому повідомленні Інвестору мінімальним строком три роки. Упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію Забудовник направляє Інвестору проект договору на експлуатаційне обслуговування. Інвестор зобов&lquot;язується підписати договір на експлуатаційне обслуговування упродовж 10 (десяти) календарних днів, починаючи із дати надіслання Забудовником/особою, яку визначить Забудовник, проекту договору на експлуатаційне обслуговування;
6.2.7. відшкодувати Забудовнику витрати за виготовлення технічного паспорту на Об’єкт інвестування;
6.2.8. нести витрати та ризики, пов&lquot;язані з Об&lquot;єктом інвестування, з моменту підписання Акту прийому-передачі;
6.2.9. у випадку, якщо Фактична загальна площа Об’єкту інвестування виявиться більшою проектної загальної площі, визначеної п. 3.3.5. Договору, Інвестор зобов’язується погасити визначену різницю протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання Сторонами Акту звірки взаєморозрахунків, за вартістю, визначеною п. 7.4. Договору;
6.2.10. після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію підписати Акт прийому-передачі відповідно до Договору;
6.2.11. сплачувати Забудовнику, передбачені Договором штрафи та комісійні винагороди;
6.2.12. не відступати прав за Договором без попередньої письмової згоди Забудовника, в якій визначається порядок такого відступлення та сплати комісійної винагороди Забудовнику;
6.2.13. сплачувати Забудовнику комісійну винагороду у випадках, передбачених Договором, завчасно внесенню змін до Договору або укладенню Договору в новій редакції;
6.2.14. у випадку здійснення Забудовником дій, необхідних для оформлення права власності за Інвестором на Об’єкт інвестування, здійснити 100 % передоплату вартості зазначених послуг Забудовника;
6.2.15. після підписання Акту приймання-передачі Інвестор зобов’язується сплачувати на користь Забудовника відповідну частину орендної плати за земельну ділянку, на якій розташований Об’єкт будівництва та яка належить Забудовнику на праві оренди, пропорційно до частки загальної площі Об’єкту інвестування та майнових прав, пов’язаних з ним, у площі Об’єкту будівництва на підставі рахунку Забудовника;
6.2.16. виконувати інші обов’язки згідно Договору.

6.3. Забудовник має право:
6.3.1. на укладення будь-яких договорів, у тому числі генерального підряду та/або договорів підряду, необхідних для виконання Договору;
6.3.2. на перенесення без погодження з Інвестором строку введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, але не більше, ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів;
6.3.3. на внесення змін до Проектно-кошторисної документації відповідно до Договору;
6.3.4. на коригування суми чергового платежу за Договором;
6.3.5. отримувати комісійну винагороду в таких розмірах:
6.3.5.1.за внесення змін до Договору або укладання Договору у новій редакції у зв’язку зі зміною Інвестором Об’єкту інвестування більшої проектної загальної площі на Об’єкт інвестування меншої проектної загальної площі – в розмірі десяти відсотків від вартості різниці в проектних загальних площах зазначених Об’єктів інвестування. Вартість зазначеної різниці в проектних загальних площах Об’єктів інвестування розраховується виходячи з вартості одного квадратного метру Об’єкту інвестування, зазначеної в п. 4.2.1 Договору;
6.3.5.2.за внесенням змін до Договору або укладання Договору у новій редакції у зв’язку з відступленням Інвестором прав за Договором – десять відсотків від ціни Договору, зазначеної в п. 4.2.1 Договору;
6.3.6. вимагати від Інвестора виконання умов Договору;
6.3.7. в односторонньому порядку розірвати Договір у порядку та на умовах, визначених Договором та/або чинним законодавством України;
6.3.8. Забудовник має інші права, які передбачені Договором та/або чинним законодавством України.

6.4. Забудовник зобов&lquot;язаний:
6.4.1. забезпечити спорудження Об’єкту будівництва та введення його в експлуатацію відповідно до Проектно-кошторисної документації;
6.4.2. не здійснювати Закріплення Об’єкту інвестування за іншими інвесторами упродовж 5 робочих днів, що слідують за днем підписання Договору;
6.4.3. здійснити Закріплення Об&lquot;єкту інвестування за Інвестором за умови здійснення своєчасної оплати на підставі Договору суми коштів, визначеної у пп. 4.5.1 Договору;
6.4.4. у випадку письмового звернення Інвестора, повідомляти йому поточну вартість 1 кв. м. Об’єкта інвестування упродовж 5 (пяти) робочих днів, що слідуватимуть за днем отримання від Інвестора письмового звернення;
6.4.5. дозволити Інвестору у будь-який момент здійснити повну оплату вартості Об’єкту інвестування, уклавши з ним у робочий час згідно Договору додаткову угоду;
6.4.6. передати Інвестору Об&lquot;єкт інвестування упродовж 3 (трьох) календарних місяців, що слідуватимуть за днем введення Об’єкта будівництва в експлуатацію на умовах, передбачених Договором;
6.4.7. в день підписання із Інвестором Акту прийому-передачі надати Інвестору документи, які необхідні для оформлення та реєстрації права власності на Об’єкт інвестування, а саме: копію оформленого у встановленому законодавством України порядку акту Державної приймальної комісії про прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію, підписаний Забудовником оригінал Акту прийому-передачі, оригінал довідки про повну сплату вартості Об’єкту інвестування, а також оригінал технічного паспорту на Об’єкт інвестування;
6.4.8. у випадку, якщо Інвестор не підписує договір на експлуатаційне обслуговування, як це вимагає Договір, Забудовник має право на власний розсуд, притримати документи, необхідні для оформлення права власності, не допускати Інвестора до Об’єкту інвестування, не підключати Об’єкт інвестування до мереж комунального забезпечення чи розірвати Договір шляхом надіслання Інвестору письмово повідомлення;
6.4.9. виконувати інші обов’язки згідно Договору.

7. ОСТАТОЧНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ&lquot;ЯЗАНЬ СТОРОНАМИ.
7.1. Інвестор вважається таким, що повністю виконав свої зобов&lquot;язання за Договором у випадку своєчасної оплати за Фактичну загальну площу Об&lquot;єкту інвестування з урахуванням передбачених Договором коригувань, а також належного виконання інших зобов&lquot;язань за Договором.
7.2. Забудовник вважається таким, що повністю виконав свої зобов&lquot;язання за Договором з моменту, коли Сторони підписали Акт прийому-передачі у встановленому Договором порядку.
7.3. Після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та визначення Фактичної загальної площі Об&lquot;єкту інвестування Забудовник, у разі необхідності, здійснює відповідне коригування загальної площі Об&lquot;єкту інвестування, про що надає письмове повідомлення Інвестору.
7.4. Інвестор зобов&lquot;язаний упродовж 10 (десяти) робочих днів, що слідуватимуть за днем надіслання Забудовником письмового повідомлення Інвестору про зміну Фактичної загальної площі Об’єкту інвестування здійснити остаточні розрахунки із Забудовником за поточною вартістю 1 квадратного метру Об&lquot;єкту інвестування на дату здійснення Інвестором останнього платежу.
7.5. У випадку, коли після коригування загальної площі Об&lquot;єкту інвестування Фактична загальна площа Об&lquot;єкта інвестування є меншою, ніж профінансована Інвестором, Забудовник повертає Інвестору сплачені останнім кошти упродовж 60 (шістдесят) банківських днів у сумі, що визначається виходячи з різниці між кількістю профінансованих Інвестором квадратних метрів Об&lquot;єкту інвестування та Фактичною загальною площею Об&lquot;єкту інвестування, помноженої на поточну вартість фінансування 1 кв. м. Об&lquot;єкту інвестування на дату укладення Договору.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов&lquot;язань, які передбачені положеннями Договору та чинним законодавством України.
8.2. Відповідальність за збереження Об&lquot;єкту інвестування (у тому числі ризик випадкової загибелі ) переходить до Інвестора з моменту, коли Сторони підписали або повинні були підписати Акт прийому-передачі.
8.3. У випадку порушення обов’язків, передбачених пп. 6.2.5 Договору, Інвестор зобов’язується сплатити Забудовнику штраф у розмірі 50 500 (п’ятдесят тисяч п’ятсот) гривень та додатково відшкодувати Забудовнику всі витрати, пов’язані із приведенням Об’єкту інвестування до вимог Проектно-кошторисної документації. Штраф та кошти на відшкодування витрат перераховуються Підприємству протягом 10 днів після отримання зазначеної вимоги від Забудовника.
8.4. У випадку порушення обов’язку, передбачено пп. 6.2.6 Договору, Інвестор зобов’язується сплачувати Забудовнику пеню у розмірі 100 (сто) гривень за кожний день прострочення. При цьому термін передачі Об’єкту інвестування відкладається на термін порушення Інвестором зазначеного обов’язку.
8.5. При простроченні виконання Інвестором своїх фінансових зобов’язань за Договором він зобов&lquot;язаний сплатити Забудовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми, сплата якої затримується, за кожний календарний день прострочення.
8.6. Сторона, що допустила невиконання або неналежне виконання зобов&lquot;язань, крім сплати штрафу, пені, повинна компенсувати також збитки постраждалій Стороні. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за Договором.
8.7. У випадку, коли Договір буде припинений з підстав, зазначених у п. 8.10 Договору, Інвестор зобов’язаний сплатити Забудовнику штраф, що складає 30 (тридцять) % від ціни Договору, зазначеної в пп. 4.2.1 Договору. При цьому Забудовник має право утримати такий штраф в момент повернення Інвестору коштів згідно п. 8.11 Договору.
8.8. Договір припиняється виконанням, проведеним належним чином.
8.9. Дія Договору може бути припинена достроково за взаємною згодою Сторін.
8.10. Забудовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір:
8.10.1. якщо Інвестор порушить порядок інвестування, передбачений п. 4.5 Договору більш ніж на 30 календарних днів;
8.10.2. у випадку порушення Інвестором обов’язків (обов’язку), передбачених (передбаченому) Договором, якщо таке порушення робить неможливим виконання Забудовником обов’язків за Договором;
8.10.3. у випадку, якщо Інвестор затримує підписання Акту прийому-передачі більш як на 1 (один) календарний місяць.
8.11. У випадках, передбачених п. 8.10 Договору, кошти, внесені Інвестором, підлягають поверненню Інвестору Забудовником без проведення індексації протягом 10 днів після сплати новим інвестором за Об’єкт інвестування необхідних коштів (але не пізніше, ніж через рік після розірвання Договору) на поточний рахунок Інвестора, вказаний в його письмовій заяві.
8.12. У випадках, передбачених п. 8.10 Договору Договір вважається припиненим з моменту отримання Інвестором письмового повідомлення про одностороннє розірвання Договору із зазначенням таких підстав.
9. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
9.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов&lquot;язань за Договором, якщо воно є наслідком випадку або обставин форс-мажору (непереборної сили чи подій надзвичайного характеру), які виникли після укладення Договору поза волею Сторін.
9.2. Сторони домовилися, що до обставин форс-мажору відносяться, але не виключно:
- стихійні лиха (бурі, циклони, повінь, землетруси, пожежі);
- війна і військові дії, блокада і інші протиправні дії;
- страйки, громадські заворушення, збої у подачі електроенергії,
- руйнування внаслідок дії вибухових пристроїв;
- радіаційне, хімічне забруднення;
- прийняття нових нормативних (у тому числі законодавчих) актів, дії (бездіяльність) або акти органів державної влади та управління, уповноважених державних органів чи органів місцевого самоврядування, судових органів, які суттєво ускладнили або унеможливили вчасне виконання Забудовником зобов’язань за Договором або зумовили внесення змін у Проектно-кошторисну документацію;
- консервація будівництва Житлового комплексу.
9.3. У випадку виникнення обставин форс-мажору Сторона, яка потрапила під вплив таких обставин, зобов’язана письмово протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити іншу Сторону. Таке повідомлення повинно містити інформацію про виникнення, характер та можливу тривалість дії обставин форс-мажору.
9.4. Після закінчення дії обставин форс-мажору Сторона, що потрапила під вплив таких обставин, повинна в письмовій формі повідомити про це іншу Сторону та відновити виконання своїх зобов&lquot;язань за Договором. В повідомленні повинні зазначатись строки, у які Сторона припускає відновити виконання своїх зобов&lquot;язань за Договором.
9.5. У випадку, якщо обставини форс-мажору триватимуть понад 6 (шість) місяців, кожна зі Сторін буде вправі відмовитись від цього Договору, за умови проведення відповідних розрахунків.
9.6. Виникнення обставин форс-мажору за умови дотримання вимог п. 9.3 продовжує строк виконання зобов’язань за Договором на період дії зазначених обставин. При цьому Сторони не позбавляються права обговорити та змінити умови Договору.
10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.
Усі спори та непорозуміння, які можуть виникнути в зв’язку з укладанням та виконанням положень Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. При неможливості досягнути згоди в результаті переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів Сторони передають такі спори на розгляд відповідних судових органів України.

11. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.
11.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Інвестором та уповноваженим представником Забудовника і діє до виконання Сторонами зобов’язань за Договором або його дострокового припинення відповідно до умов Договору.
11.2. Інвестор самостійно здійснює оформлення правоустановчих документів на отриманий від Забудовника Об’єкт інвестування. За взаємною згодою Сторін Інвестор може доручити оформлення правоустановчих документів Забудовнику або уповноваженій Забудовником особі.
11.3. Права та обов’язки за Договором можуть бути передані Інвестором третій особі тільки за попередньою письмовою згодою Забудовника.
11.4. З моменту укладення Договору Інвестор не має права розпоряджатися (у тому числі обтяжувати зобов’язаннями) майновими правами на Об’єкт інвестування без наявності попередньої письмової згоди Забудовника.
11.5. Зміни та доповнення до Договору оформляються додатковими договорами. Додаткові договори є невід’ємними частинами Договору за умови їх підписання уповноваженими представниками Сторін.
11.6. Терміни та визначення, використані в Договорі, вживаються в їх звичайному значенні, а будь-яке їх тлумачення повинно здійснюватися на основі загальноприйнятого смислового навантаження. З метою однакового розуміння та інтерпретування Сторонами термінів та визначень Договору, останні застосовуються згідно з правилами узгодження відмінків в українській мові.
11.7. Якщо будь-яке положення Договору буде визнано судом чи іншим уповноваженим органом недійсним чи таким, що суперечить чинному законодавству України, це не буде впливати на дійсність інших положень Договору, крім випадків передбачених законом. У такому випадку Сторони зобов’язуються сумлінно розробити нове положення Договору такого змісту, який би повною мірою відображав ті наміри, що були в Сторін на момент укладення Договору.
11.8. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору і жодна з них не буде посилатися після укладення Договору на недосягнення згоди з істотних умов Договору як на підставу для визнання його неукладеним або недійсним.
11.9. Будь-які інші питання, неврегульовані в Договорі, вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів.
11.10. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри втрачають свою силу.
11.11. Усі повідомлення за Договором повинні бути вчинені у письмовій формі та доставлятися особисто, службою кур&lquot;єрської доставки, факсом або поштою листом на замовлення із повідомленням про вручення на зазначені в розділі 12 Договору адреси Сторін з урахуванням періодичних змін до них, які можуть бути повідомлені. Усі повідомлення Сторін за цим Договором вважаються доставленими в момент: доставки, якщо їх доставлено особисто або кур&lquot;єрської служби, або після одержання Стороною-відправником повідомлення про вручення, підписаного представником Сторони-одержувача, або факсимільного підтвердження.
11.12. Сторони погоджуються, що будь-яка інформація пов’язана з укладанням та виконанням цього Договору, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню будь-яким третім особам, за винятком випадків, передбаченим чинним законодавством України
11.13. Договір підпорядковується та тлумачиться згідно з правом України.
11.14. Будь-які додатки до Договору, підписані уповноваженими представниками Сторін, є невід&lquot;ємною частиною Договору.
11.15. Якщо будь-яке положення Договору або його застосування до будь-якої особи або обставин в будь-якій частині стане недійсним чи незаконним, це не тягне за собою недійсності чи незаконності інших поло


Back Друк